Kontakt

BESKIDZKIE BIURO TURYSTYKI BIELTOUR

SONIA ŁOPUSZYŃSKA – WIATR

e mail: biuro@bieltour.pl

tel.kom: 608 707 000

Regulamin Bieltour

Przedmiot i postanowienia ogólne.
1. Przedmiotem regulaminu jest prezentacja ofert obiektów Użytkowników w internetowych katalogach bazy noclegowej: www.bieltour.pl, www.urlop.beskidy.pl, których właścicielem jest Beskidzkie Biuro Turystyki Bieltour Sonia Łopuszyńska, zwana dalej Operatorem.
2. Akceptacja regulaminu oznacza przyjęcie wszystkich postanowień określonych w niniejszym regulaminie.

Publikacja oferty obiektu.
1. Operator samodzielnie wypełnia obowiązkowe pola opisujące jego obiekt.
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
3. Operator wymaga, aby oferta obiektu Użytkownika zawierała zdjęcia. W przypadku braku zdjęć, publikacja oferty Użytkownika może zostać wstrzymana do czasu wysłania ich mailem do Operatora.
4. Publikacja oferty obiektu w katalogach, nastąpi dopiero po otrzymaniu drogą mailową lub telefoniczną „Zgody właściciela obiektu noclegowego”
5. Jeśli Operator znajdzie błędy w treści oferty obiektu to ma prawo do ich poprawienia bez potrzeby powiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
6. Operator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie.
7. Publikacja oferty jest darmowa przez wskazany przez właściciela strony termin (3 miesiące), po jego upływie oferta zostaje automatycznie przedłużona o rok i należy ją opłacić w kwocie 50 zł, jeżeli oferta znajduje się w 1 z 3 okienek głównych kwota wynosi 100 zł.
8. W przypadku gdy klient nie dostarczy operatorowi informacji o danym obiekcie wraz z materiałami graficznymi, Operator zastrzega sobie prawo do skomponowania oferty na podstawie materiałów dostępnych na stronach internetowych klienta.
9. Po upływie bezpłatnej reklamy na stronie serwisu, Użytkownik może zrezygnować bezpłatnie z dalszej prezentacji oferty w serwisie tylko na piśmie drogą mailową w terminie 7 dni roboczych od zakończenia emisji, jeżeli tego nie zrobi oferta zostaje przedłożona na kolejny płatny rok (pkt. 7).
10. Oferta Użytkownika zostanie umieszczona na stałe na stronie, w chwili opłacenia rocznego abonamentu w wysokości 50 zł/rok.

Aktualizacja oferty / reklamy obiektu.
1. Użytkownik aktualizuje własną ofertę, poprzez przesłanie aktualnych danych do Operatora.
2. Katalogi Operatora są ze sobą powiązane bazą danych, dlatego aktualizację danych wystarczy dokonać w jednym z nich.
3. Na pisemne życzenie Użytkownika drogą mailową, Operator może dokonać bezpłatnie aktualizacji oferty pod warunkiem, że aktualizacja nie dotyczy reklamy na głównych stronach serwisu.

Odpowiedzialność i zobowiązania.
1. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność oferty dodanego obiektu.
2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w katalogach Operatora.
3. Użytkownik zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.
4. Użytkownik zobowiązuje się do przesyłania należności i dokumentów w ściśle określonym terminie.
5. Operator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z prezentacją oferty obiektu Użytkownika.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji oferty Użytkownika z przyczyn nie zależnych od Operatora – awarie serwera, włamania na serwer itp.

Opłaty i rozliczenia.
1. Opłata za reklamę w katalogach Operatora serwisu, pobierana jest zgodnie z cennikiem.
2. Opłaty za reklamy należy dokonywać przelewem na konto bankowe Operatora do 5 dni roboczych:

Beskidzkie Biuro Turystyki Bieltour Sonia Łopuszyńska – Wiatr
ul. Kazimierza Odnowiciela 5/7
43-200 Pszczyna
mBank : 05 1140 2004 0000 3102 7551 5629

3. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko, miejscowość i nazwę obiektu Użytkownika.
4. Operator wystawia fakturę na adres firmy lub obiektu Użytkownika z kwotą za reklamę wybraną przez klienta.
5. Operator jest płatnikiem VAT-u , dlatego wystawia wyłącznie faktury.
6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Oryginału/Kopii wysłaną mailowo lub pocztą na wskazany adres.
7. Wszelkie usługi ofert reklamowych będą wykonywane dopiero po otrzymaniu całej należnej kwoty.
8. W celu przedłużenia emisji oferty na kolejny rok, Użytkownik przed dniem zakończenia ważności opłaca roczny abonament.
9. Ponowna aktywacja oferty obiektu, nastąpi dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych.
1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych obiektu w katalogach Operatora oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę Operatora zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o „O ochronie danych osobowych” – Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883.
2. Operator oświadcza, że wszystkie dane personalne i kontaktowe (na przykład imię i nazwisko właściciela obiektu, e-mail tylko do kontaktu) podane podczas zakładania konta nie zostaną udostępnione osobom trzecim.